Výzva adresovaná předsedům poslaneckých klubů k obnovení možnosti účasti spolků v povolování staveb, u kterých se předpokládá vliv na přírodu a krajinu.

Vážení předsedové poslaneckých klubů,

obracíme se na Vás v souvislosti s právě projednávaným balíčkem zákonů ke stavebnímu právu (sněmovní tisky 328, 329 a 330).
Podle nejnovějšího průzkumu CVVM mají ekologické spolky dlouhodobě důvěru veřejnosti, v posledním čtvrtletí jim podporu vyjádřilo 56 % respondentů. Větší důvěru při ochraně životního prostředí mají už jen místní radnice (o tři procenta).

Možnosti ekologických spolků aktivně se vyjadřovat k záměrům, které mohou významně ovlivnit životní prostředí, se ovšem v posledních několika letech opakovaně omezily. Spolky například od roku 2018 nemohou připomínkovat záměry týkající se kácení stromů z důvodu výstavby, a nově mají přijít o možnost vstupovat do řízení, kde se rozhoduje o udělení výjimek ohledně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
Apelujeme proto Vaším prostřednictvím na členy a členky Vašich poslaneckých klubů, abyste při projednávání balíčku zákonů týkajícího se stavebního práva podpořili návrh Ministerstva životního prostředí, a umožnili úpravu § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny tak, aby se ekologické spolky mohly opět jako před rokem 2018 účastnit povolování staveb, u kterých se předpokládá vliv na přírodu a krajinu.

Proč je dobré podpořit úpravu § 70 v zákoně č. 114/1992 Sb.?

  • Právo na příznivé životní prostředí je zaručeno Listinou základních práv a svobod a podle občanského zákoníku patří k základním právům každého člověka.
  • Veřejná kontrola a transparentnost rozhodování správních úřadů: na rozhodování úřadů, které se bezprostředně týká občanů v místě jejich domovů, má být vidět. Účast spolků v řízeních je prevencí před chybnými rozhodnutími správních úřadů, a to zejména v případech, kdy v řízení nejsou jiní účastníci aktivní.
  • Omezení soudních sporů: místním spolkům zůstává právo podat k soudu žalobu proti pravomocnému povolení, jež se dotýká životního prostředí. Pokud však případná pochybení správních úřadů při povolování záměrů řeší až následně soud, který může nezákonné povolení jen zrušit, ale nikoli vydat nové s odstraněnými chybami a nezákonnostmi, znamená to značný zásah do právní jistoty investorů.
  • Příklady, kdy to dobře dopadlo: nejvýznamnějším přínosem účastenství spolků je pozoruhodné množství zachráněných přírodních hodnot a lokalit před necitlivými stavebními či těžebními záměry.
  • Spolky nezdržují: Po čtyřech letech aplikace úpravy, která účast veřejnosti radikálně omezila, je zřejmé, že vyloučení veřejnosti z povolovacích řízení povolování staveb nezrychlilo

Obsah návrhu na změnu v § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zpracovaný MŽP, zní: „Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2 účastnit se správního řízení podle tohoto zákona, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.“

Celá výzva ke stažení zde.


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.