V hlavním městě se již několik let připravují a realizují projekty, které mají pomoci městu a jeho obyvatelům čelit negativním důsledkům spojeným se změnou klimatu. Hlavní směr udává Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu a její implementační plány. 

Zelený kruh začal mapovat překážky, se kterými se při přípravě/realizaci adaptačních opatření potkávají zástupci veřejné správy a městských organizací. Mapování proběhlo v roce 2022 formou hloubkových rozhovorů (11 organizací, 5 setkání) a anketního průzkumu (700+ oslovených, 130+ respondentů vyplnilo dotazník).

Mapování ukázalo, že v oblasti výsadby stromů jsou nejčastější komplikací kolize s inženýrskými sítěmi, obtížná vyjednávání s dalšími aktéry v území, ale také nedostatek financí na kvalitní řešení výsadby a následnou kvalitní údržbu a péči o stromy.

Podobně u opatření s dešťovou vodou bývá podle respondentů nejčastější překážkou finanční náročnost jejich realizace i následné správy a údržby, ale také nízká motivace či ochota veřejných správců i soukromých vlastníků nová řešení zavádět.

Jako výraznou komplikaci na úrovni plánování výstavby a rozvoje města vnímá velká část respondentů přílišný tlak na zahušťování vnitřního města a s tím související rapidní úbytek nezpevněných ploch. Výrazná většina také uvádí, že by v tomto ohledu pomohla např. závazná ochrana zelených vnitrobloků v územním plánu). 

V oblasti organizace a projektového řízení je nejčastěji zmiňovaným problémem praxe zadávání veřejných zakázek s kritériem nejnižší ceny bez důrazu na kvalitu nabízení služby. Výrazná shoda panovala na tom, že komplikace způsobuje nedostatečná koordinace záměrů a sdílení informací mezi městskými subjekty, ale také nedostatek personálních kapacit pro časově i odborně náročnou agendu adaptačních opatření.

Na základě identifikovaných bariér by respondenti nejčastěji ocenili zlepšení vzájemné komunikace a včasnou koordinaci záměrů napříč subjekty HMP, ale i se soukromými investory. Dále navýšení rozpočtů nejen na samotnou realizaci adaptačních opatření ale také na následnou správu a údržbu, ale také legislativní podporu ze strany HMP (např. ochrana vnitrobloků, vymahatelnost standardů HDV, přísnější ochrana zemědělského půdního fondu). 

Celá zpráva z mapování je dostupná zde (odkaz pro stažení):

Projekt vznikl s finanční podporou hlavního města Prahy a Active Citizens Fund.


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.